Đông Chu Liệt Quốc – Thời Chiến Quốc – Tập 25:  Bạch Khởi chôn sống vạn quân Triệu

Đông Chu Liệt Quốc – Thời Chiến Quốc – Tập 25: Bạch Khởi chôn sống vạn quân TriệuTần Chiêu vương muốn hoàn thành nghiệp bá, dùng sách lược “viễn giao cận công” do Phạm Thư đề xuất, phía nam giao hảo với Sở, phía đông buộc Ngụy hàng phục. Năm 265 TCN, Tần Chiêu vương đem đại binh đánh Hàn là nước gần Tần hơn cả. Hàn Huệ vương kinh sợ, phái sứ thần sang Tần, nguyện hiến Thượng Đảng để cầu hoà.

Quận Thượng Đảng có địa giới tiếp giáp với hai nước Triệu, Ngụy. Thái thú Thượng Đảng của Hàn là Phụng Đình muốn chĩa mũi nhọn tiến công của Tần sang Triệu, bèn phái người sang báo với Triệu vương rằng mình sẵn sàng hiến quận Thượng Đảng cho Triệu, mời Triệu vương cử binh sang chiếm 17 thành ấp của Thượng Đảng.

Nước Hàn đã hiến Thượng Đảng cho Tần, không ngờ bị Triệu nuốt, Tần Chiêu vương cả giận. Phạm Thư khuyên vua Tần cất binh chiếm Thượng Đảng rồi tiến sang phía đông diệt Triệu.

Tần Chiêu vương nghe theo, lệnh cho Tả thứ trưởng Vương Hột đem quân tiến đánh Thượng Đảng. Quân Triệu ở đây non yếu, không địch nổi quân Tần, phải rút về Trường Bình.

Triệu vương hay tin quân Tần tiến sang phía đông, liền cử lão tướng Liêm Pha đem binh đến mặt trận Trường Bình ngăn chặn. Tháng 4 năm 260 TCN, quân Liêm Pha tới Trường Bình, gặp đội tiên phong của quân Tần. Ngay trận đầu tiên quân Triệu thua, phó tướng Gia tử trận. Tháng 6, Triệu mất 2 thành, 4 đô úy bị giết.

Triệu vương hay tin định thân chinh ra tiền tuyến quyết chiến, quan Đại phu Lâu Xương cho rằng không nên, khuyên Triệu vương cử một đại thần quan trọng sang Tần cầu hoà. Triệu vương liền cử đại thần Trịnh Chu sang Tần. Tần vương giả bộ trọng đãi Trịnh Chu, nhưng ngầm khẩn trương chuẩn bị diệt Triệu.

Nghe tin Tần Triệu giảng hoà nhau, quân Triệu không còn ý chí chiến đấu nữa, 2 nước Sở Ngụy cũng bỏ ý định liên hợp với Triệu để cứu Triệu. Nước Tần đã loại trừ được nguy cơ chư hầu liên minh với nhau, thẳng tay đánh Triệu.

Sau khi giảng hoà không lâu, quân Tần từ Trường Bình lại mấy lần đánh xuống phía nam, quân Triệu thua, thêm 2 đô uý bị giết. Tháng 7, quân Tần chiếm Tây Lũy.

Lão tướng Liêm Pha thấy Tần mạnh Triệu yếu, liền hạ lệnh dựa vào địa hình hiểm yếu, đào hào đắp lũy cố thủ, không ra giao chiến, chờ quân Tần mỏi mệt. Đôi bên giằng co hơn 4 tháng, tướng Tần Vương Hột tìm đủ cách khiêu chiến nhưng Liêm Pha kiên quyết cố thủ, không chịu đánh. Vương Hột đành phải báo với Tần vương.

Tần vương hỏi Phạm Thư. Phạm Thư khuyên dùng kế phản gián loại trừ Liêm Pha. Tần vương liền cho Phạm Thư xuất ngân khố, dùng rất nhiều lễ vật cho người đi khắp nước Triệu mà tung tin đồn, rằng nước Tần chỉ sợ nước Triệu cử Triệu Quát là con của Mã Phục quân Triệu Xa làm đại tướng chứ không sợ Liêm Pha đã già yếu nay mai sẽ hàng. Tin đồn lan tới kinh đô Hàm Đan của Triệu.

Các đại thần vốn ghen ghét Liêm Pha liền tâu với Triệu vương. Triệu vương vốn không hài lòng về việc Liêm Pha lâu nay cứ cố thủ không chịu giao chiến, tưởng lão tướng đã khiếp sợ, nay tin lời đồn là thực, bèn cử Triệu Quát đến Trường Bình thay Liêm Pha.

Quan Thượng khanh Lạn Tương và Mẹ của Triệu Quát can gián không nên dùng Triệu Quát nhưng Triệu vương cũng không nghe.

Triệu Quát đem viện binh tới Trường Bình vừa nhậm chức đã tự thị lập tức loại bỏ toàn bộ cách bố phòng của Liêm Pha và chuẩn bị tiến công để đánh bại quân Tần.

Tần Chiêu vương được tin Triệu Quát thay Liêm Pha thì cả mừng, bí mật phái Võ An quân Bạch Khởi làm thượng tướng lẳng lặng đến Trường Bình chỉ huy thay cho Vương Hột, còn Vương Hột trở thành tùy tướng. Tần Chiêu vương ra lệnh: Ai để lộ tin này sẽ bị nghiêm trị.

Tháng 8, Triệu Quát xuất binh đại qui mô. Bạch Khởi biết Triệu Quát khinh địch và hiếu thắng, bèn dùng kế dụ địch vào sâu để bao vây tiêu diệt. Quân Tần vừa giao chiến đã giả bộ chạy. Triệu Quát thừa thắng, chẳng suy xét thực hư, thúc quân truy kích đuổi theo đến tận đại doanh của quân Tần. Tới đây quân Tần nhờ có hào sâu bên ngoài doanh trại, nên dừng lại chống cự.

Quân Triệu phía trước bị hào luỹ chắn đường tiến, phía sau bị kỳ binh chặn đánh, bị bao vây ở giữa, đường tiếp tế lương thảo bị cắt đứt. Triệu Quát mấy lần tổ chức phá vây đều vô hiệu, buộc phải dựng thành lũy cố thủ, chờ viện binh.

Đến tháng 9, quân Triệu Quát đã thiếu lương thực 46 ngày, doanh trại không còn gì để ăn, nội bộ đã có cảnh ngầm giết nhau vì miếng ăn. Tuyệt vọng, Triệu Quát mặc áo giáp dày, đích thân dẫn tinh binh phá vây. Nhưng mới tiến ra đã bị loạn tiễn của quân Tần bắn chết. Toàn bộ 40 vạn quân Triệu đói khát phải qui hàng.

Quân Triệu đầu hàng quá đông, Bạch Khởi lo lắng chưa biết xử lý ra sao. Ông nhớ tới trước kia Vương Hột đánh chiếm Thượng Đảng, người Thượng Đảng một mực bỏ chạy hết sang nước Triệu, không chịu theo Tần, vì thế với số binh sĩ đông hơn cả quân mình, Bạch Khởi sợ cũng không thể kiềm chế được, nên bàn với Vương Hột chôn sống hết.

Đêm ấy, quân Tần theo lệnh, cùng ra tay một lúc. Hàng tốt nước Triệu tay không có khí giới, nên đều bó tay chịu chết. Bốn mươi vạn quân Triệu trong một đêm đều bị giết chết cả.

Nguồn: https://69ipc.com/

Xem thêm bài viết khác: https://69ipc.com/giao-duc/

Related Post

1 Comment

  1. vua Triệu ngu xuẩn, quần thần nước Triệu toàn bọn tiểu nhân, ghen ghét Liêm Pha. Triệu Quắc tự phụ. Nước Triệu thua là đáng lắm.

Leave a Reply